KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
dotycząca przetwarzania danych osobowych


Szanowna Pani, Szanowny Panie


Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku
ul. Polna 24
78-400 Szczecinek
tel. 94 374 30 99
e-mail: biuro@wsplszczecinek.pl


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy:

  • pisemnie na adres siedziby Administratora,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@wsplszczecinek.pl


Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami, które regulują działalność Administratora

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) (tzn. przetwarzanie odbywa się w celach zdrowotnych) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także art. 3 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.: NFZ, ZUS, Policja, Sądy, Prokuratura, podmioty przez Ciebie upoważnione, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi np.: personel medyczny i pomocniczy, pracownie diagnostyczne (laboratoria, RTG, USG), dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w czasie, w którym będziemy udzielać Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, a także później tj. do czasu upływu obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej (zasadniczo jest to 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami w prawie oznaczonymi)

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - o ile nie jest to sprzeczne z prawnym obowiązkiem Administratora (np. Pani/Pana żądanie usunięcia nie może być sprzeczne z obowiązkiem przechowywania dokumentacji medycznej).

Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń opieki zdrowotnej.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegały profilowaniu w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.