Klauzula informacyjna dla osób wypełniających ankietę wstępnej kwalifikacji Covid-19

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku, adres kontaktowy: ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek, email: biuro@wsplszczecinek.pl, (dalej, Administrator).

Z kim może Pani/ Pan kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: iod@wsplszczecinek.pl

Jaki jest cel, i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania, ograniczania, rozprzestrzeniania się i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz zabezpieczenie pacjentów/opiekunów pacjentów oraz pracowników przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terenie Administratora.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 lit. d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

  • art. 9 ust. 2 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • art. 9 ust. 2 lit. i) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przez jaki czas przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez okres 14 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do czasu realizacji wskazanych celów.

Komu przekazywane są Pani/ Pana dane osobowe?

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiające wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym;

  • dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;

  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jakie są Pani/ Pana prawa?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.

Czy podanie Pani/ Pana danych jest obowiązkowe?

Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem - COVID-19.

Czy Pani/ Pana dane są przekazywane poza teren Unii Europejskiej?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

Czy Pani/ pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.