Klauzula informacyjna dla kontrahentów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych, osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku, adres kontaktowy: ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek, email: biuro@wsplszczecinek.pl, (dalej, Administrator).

Z kim może Pani/ Pan kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: dpo@wsplszczecinek.pl

Jaki jest cel, i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacja umowy. Cel ten obejmuje przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu cywilnego – przez okres współpracy.
 • Rozliczenia realizacji umowy pomiędzy Stronami. Cel ten obejmuje naliczanie, wypłatę i sprawdzenie rozliczeń w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres współpracy.

 • Realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń. Cel ten obejmuje realizację obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych – przez 3 lata od ostatniego potrącenia.

 • Realizacja obowiązków podatkowych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków płatnika podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych przepisów podatkowych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.

 • Realizacja obowiązków księgowo-rachunkowych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 • Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora. Cele obejmują w szczególności przetwarzanie związane z:

  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz odszkodowań,

  • przygotowywanie raportów i opracowania analiz,

  • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

  • dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w związku z wykonywaniem działalności leczniczej.

Komu przekazywane są Pani/ Pana dane osobowe?

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiające wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym;

 • dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;

 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jakie są Pani/ Pana prawa?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.

Czy podanie Pani/ Pana danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, w celu zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Czy Pani/ Pana dane są przekazywane poza teren Unii Europejskiej?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

Czy Pani/ pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.